HVO 100Bio og GTL Fuel er paraffinsk brændstof godkendt efter normen EN 15940A

Fordele sammenlignet med diesel

  • forbrænder renere og udleder derfor færre skadelige stoffer end diesel
  • lugter og oser næsten ikke
  • er klassificeret som lettere biologisk nedbrydelig

Normen EN 15940A vs. normen EN 590

EgenskabEnhedEN 590
Diesel
EN 15940  
Klasse A
GTL og HVO
CetantalMin. 51Min. 70
Vægtfylde ved 15°Ckg/m3Min. 815
Max. 845
Min. 765
Max. 800
Samlet indhold af aromater% (m/m)Max. 1
Indhold af polycykliske aromatiske kulbrinter% (m/m)Max. 8
Svovlindholdmg/kgMax. 10Max. 5
Flammepunkt°C>551)>551)
1) Shell GTL Fuel og HVO 100Bio >60 °C

Reduktion i emissioner fra lastbiler og busser

GTL Fuel og HVO 100Bio vs. EN 590

PartikelstofNOxHCCOCO2
Shell GTL Fuel
Euro I-V
< 38 %< 38 %< 28 %< 22 %
HVO 100Bio
Euro II-VI
< 27 %< 9 %< 31 %< 17 %< 90 %

Tallene i tabellen viser et interval baseret på faktiske data fra emissionstest.

De lavere emissioner ved HVO 100Bio og Shell GTL Fuel i forhold til almindelig diesel varierer afhængigt af forskellige faktorer, som inkluderer motor, men er ikke begrænset til: motoremissionsniveau, efterbehandlingssystem, motorproducent, alder, indsprøjtningstidspunkt og kørestil.

Tallene angivet ovenfor viser et interval baseret på faktiske data fra emissionstest. Forskellene afspejler, at der er testet på forskellige motorer.​

Faremærkning af diesel, GTL og HVO

Almindelig diesel har syv faresætninger, GTL Fuel og HVO 100Bio har kun én, som reelt kun er aktuel ved unormal brug, hvor produkterne ikke bruges som brændstof, men forstøves fx ud over maskindele som korttids rustbeskyttelse.

Etikettering EU forordning 1272Diesel
EN 590
GTL/HVO
EN 15940
H226: Brandfarlig væske og damp*JaNej
H304: Kan være livsfarlig i dråbeform i luftveje (kemisk lungebetændelse)JaJa
H315: Forårsager hudirritationJaNej
H332: Farlig ved indåndingJaNej
H351: Mistænkt for at fremkalde kræftJaNej
H373: Skade på organer ved længerevarende/ gentagen eksponeringJaNej
H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkningerJaNej
H411: Giftig for vandlevende organismer med langvarige virkningerJaNej

*Under ADR har Shell GTL Fuel og HVO 100Bio transportfareklasse III og skal mærkes UN 1202.

Kontakt os

Vores erhvervskonsulenter er klar til at tage imod din bestilling og besvare dine spørgsmål

Ring 7010 2200