Hvad er et CO2 regnskab?

Regnskabet opgøres i CO2 ækvivalenter

CO2 benyttes ofte i stedet for den korrekte betegnelse CO2e, som gælder for opgørelse af klimaeffekt.

CO2e (CO2 ækvivalent) er en enhed, der anvendes til at udtrykke en given drivhusgas samlede klimaeffekt i forhold til den mængde CO2, der ville skabe den samme opvarmning.

På den måde kan en virksomheds klimaaftryk udtrykkes som et enkelt tal, selvom det består af forskellige drivhusgasser.

1 kg kuldioxid (CO2) = 1 kg CO2e

1 kg metan (CH4) = 28 kg CO2e

1 kg lattergas (N20) = 265 kg CO2e

Kilde: klimakompasset.dk

CO2 regnskabet kan anvendes til rapportering, til at få overblik over virksomhedens udledning, og til at fastlægge et udgangspunkt, hvorfra der kan sættes mål for at reducere udledningen.

Et CO2 regnskab kan også være nyttigt til at vise omverdenen, hvad man gør for at blive en mere bæredygtig virksomhed. Den vigtigste og mest anerkendte internationale standard for udførelse af CO2 regnskabet er Greenhouse Gas protokollen (GHG), som beskriver, hvordan udledninger skal kvantificeres og rapporteres.

Ifølge GHG-protokollen udarbejdes regnskabet i CO2 ækvivalenter og udledninger opgøres i direkte og indirekte udledninger, som underopdeles i scopes.

Scopes i henhold til GHG-protokollen

Scope 1

Direkte udledninger fra aktiviteter virksomheden selv kontrollerer, altså emissioner fra egne køretøjer og egne anlæg til proces og/eller opvarmning etc.

Scope 2

Indirekte udledninger fra kollektiv energi – produktion af el og fjernvarme og eventuelt forbrug af fjernkøling (udledningen sker et andet sted fx på det lokale kraftvarmeværk)

Scope 3

Indirekte udledninger som via indkøb af råvarer, produkter og serviceydelser stammer fra aktiviteterne hos andre virksomheder. Scope 3 består af 15 kategorier: • 8 upstream og 7 downstream.

Udledninger uden for scopes

Udledninger uden for scopes dækker over eksempelvis biogene CO2 udledninger og undgået udledning fra fortrængt produktion af råmaterialer ved genanvendelse. Biogene CO2 udledninger er fra ’ikke-fossile’ kilder, altså udledninger der ikke skyldes afbrænding af fossil baseret energi.

Læs mere om scopes og udledninger på www.klimakompasset.dk.

Kilde: klimakompasset.dk