Forstå din naturgasfaktura

Du modtager:

  • En faktura hver måned
  • En opgørelse hvert kvartal

Vores faktura dækker den fysiske naturgas. Distributionsselskabet Evida er ansvarlig for opkrævning af afgifter og distribution af naturgas.

Vi acontofakturerer en måned forud, så dine indbetalinger bliver delt op, og din pris bedre følger markedsprisen. Acontofakturaen er beregnet ud fra dit forventede årsforbrug og prisen på den naturgasaftale, som du har valgt.

Forstå din opgørelse

Fire gange om året vil Evida bede dig om at foretage en aflæsning af din måler. Vi modtager derefter dit realiserede forbrug og på baggrund af dette, sender vi dig en opgørelse af dit naturgasforbrug.

Vi guider dig gennem opgørelsen på 4 minutter

Opgørelsen side for side

Side 1 – På første side af opgørelsen ser du en opsummering af din samlede opgørelse. 

Opgørelsen består dels af:

  • en opgørelse af forbruget frem til din aflæsning (se side 2)
  • og en acontoopkrævning for næste måned (se side 3).

Opgørelse
På opgørelsen ser du det samlede regnskab for dit naturgasforbrug og dine acontoopkrævninger siden sidste aflæsning.
Hvis du siden sidste aflæsning har brugt mere eller mindre end forventet, vil det fremgå, om du skal betale ekstra eller har penge til gode.

Aconto
Samtidig med at vi modtager dit forbrug fra distributionsselskabet, modtager vi også dit forventede forbrug for det kommende år. Din nye acontofaktura er beregnet ud fra dit nye forventede årsforbrug.
Vi modregner din nye acontofaktura i opgørelsen, så du får en samlet faktura for opgørelse og ny acontofaktura.
Det fremgår altid, hvordan og hvornår beløbet er forfaldent eller bliver udbetalt.

Side 2 – På næste side ser du den periode og det forbrug, som opgørelsen dækker.

Vi har modtaget forbruget fra Evida, som har beregnet forbruget ud fra den aflæsning, du har foretaget og oplyst til dem.
Vi kender kun dit samlede forbrug siden sidste aflæsning, og derfor fordeler vi forbruget per måned efter en fast sæsonfordeling.

Når du bliver faktureret til variabel pris, er du blevet acontofaktureret til prisen på faktureringsdatoen, mens vi på opgørelsen opgør forbruget til den endelige pris i hver enkelt måned.
Til sidst på side 2 kan du se, hvad du samlet har betalt i aconto siden sidste opgørelse. Beløbet dækker alle dine acontofakturaer frem til opgørelsestidspunktet. 
Acontoopkrævningerne modregner vi i din opgørelse, så du kan se, om du samlet har betalt for meget, eller om du skal betale ekstra.

Side 3 – Her har vi beregnet en ny acontofaktura til dig, som dækker den kommende acontoperiode. 

Acontofakturaen er beregnet ud fra dit nye forventede årsforbrug.

Side 4 – Her kan du se forskellige oplysninger, som kan være vigtige for dig som naturgaskunde.

Fakturaen side for side

Side 1 – På første side af acontofakturaen ser du en opsummering af din acontoopkrævning

Vi aconto fakturerer dig en måned forud, og på første side kan du se, hvilken periode acontofakturaen dækker samt det samlede beløb.
Det fremgår altid, hvordan og hvornår beløbet skal betales.

Side 2 – Her ser du de priser, som din acontofaktura er beregnet ud fra.

Evida fastsætter dit forventede årsforbrug, og vi fordeler dit årsforbrug efter en fast sæsonfordeling, så dine acontofakturaer, svarer til dit faktiske forbrug. 
Naturgasforbruget er mindst om sommeren, når det er varmt og højest om vinteren, når det er koldt. Derfor vil dine acontofakturaer være lavere i sommerhalvåret og højere i vinterhalvåret. 
Fast sæsonfordeling til beregning af forbrug per måned:

Når du bliver faktureret til variabel pris, beregner vi fakturaen til prisen på fakturadatoen. Prisen varierer måned for måned og fastsættes bagud, når måneden er gået. Når vi fakturerer dig i april, kender vi kun prisen for marts. Din acontofaktura for maj er derfor beregnet ud fra prisen i marts. 

Først når vi senere sender dig en opgørelse, kender vi den endelige pris i hver måned. På opgørelsen kan du se det opgjorte forbrug og den endelige pris for hver enkelt måned.

Side 3 – På fakturaens sidste side kan du se forskellige oplysninger, som kan være vigtige for dig som naturgaskunde.